Anh có biết mặt trời mọc ở hướng nào không? Ở ngay trước mặt em đây này 😉😚


Anh có biết mặt trời mọc ở hướng nào không? Ở ngay trước mặt em đây này 😉😚