Cây lá phải có cành, còn em thì phải có anh yahhh...


Cây lá phải có cành, còn em thì phải có anh yahhh...