Em vẫn thế, vẫn dịu dàng nét Huế... Dáng trầm hương, diễm lệ, bậc cung nương


Em vẫn thế, vẫn dịu dàng nét Huế... Dáng trầm hương, diễm lệ, bậc cung nương