Không có gì thuyết phục người ta mạnh mẽ hơn bằng hành động gương mẫu


Không có gì thuyết phục người ta mạnh mẽ hơn bằng hành động gương mẫu