Khuôn mặt nữ nhân ko nên nhìn gần ... Nhìn gần ắt sẽ bớt xinh 🙃


Khuôn mặt nữ nhân ko nên nhìn gần
Nhìn gần ắt sẽ bớt xinh 🙃
Suy nghĩ nam nhân ko nên hiểu kỹ
Hiểu kỹ ắt sẽ đau lòng 🙂