Mọi người có thể nghi ngờ những gì bạn nói, nhưng họ sẽ tin khi thấy điều bạn làm.


Mọi người có thể nghi ngờ những gì bạn nói, nhưng họ sẽ tin khi thấy điều bạn làm.