Nếu bữa tối là anh thì em sẽ không còn kén ăn nữa


Nếu bữa tối là anh thì em sẽ không còn kén ăn nữa