Ngày nào cũng ngắm mây trời ... Bây giờ anh muốn ngày ngày ngắm em


Ngày nào cũng ngắm mây trời
Bây giờ anh muốn ngày ngày ngắm em